Toimintasuunnitelma 2022

SISÄLLYS:

 1. Yleistä ja toiminnan painopisteet 2022
 2. Toiminta-ajatus
 3. Vaikuttamistoiminta
 4. Yhdistystoiminta
 5. Jäsenistö
 6. Jäsenpalvelut
 7. Toimikunnat
 8. Virkistys ja yhdessä olo
 9. Liikuntaryhmät
 10. Harrasteryhmät
 11. Yhteistyökumppanit ja yhteistyöhankkeet
 12. Alue ja edustustoiminta
 13. Invaliidiliiton Itä-Suomen alueen tapahtumia
 14. Sisäinen viestintä
 15. Ulkoinen viestintä
 16. Koulutus
 17. Vertaistuki
 18. Toimintaedellytykset
 19. Kokoukset
 20. Toimisto, henkilökunta ja vapaaehtoiset
 21. Talous ja resurssit
 22. Yhdistyksen toiminnan arvionti ja kehittäminen


1. YLEISTÄ JA TOIMINNAN PAINOPISTEET VUODELLE 2022
Kuopion Invalidit ry on yhdistys henkilöille, joilla on fyysinen vamma, toimintaeste, hänen perheenjäsenensä tai muu henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Yhdistys on perustettu vuonna 1937 ja toimii Kuopion kaupungin alueella liitoskuntineen. Yhdistys on Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistys ja yksi seitsemästä liiton perustajayhdistyksestä. Yhdistys ottaa huomioon toiminnassaan Invalidiliiton toiminnan painopisteet sekä Kuopion hyvinvointistrategian. Yhdistyksen vuoden pääteema painottuu reaaliaikaiseen tiedottamiseen ja sen kehittämiseen vastaamaan tätä päivää sekä COVID-19 pandemian aiheuttamiin haasteisiin. Toiminnan painopiste on ehkäisevä ja ennakoiva järjestötoiminta sekä vaikuttaminen. Kannustetaan jäsenistöä lähtemään toimintaan mukaan ja jälleenrakennetaan aktiivista arkea. Teema lyhykäisyydessään on ”lähde pois kotoa”.
Keskeisimmiksi toiminnoiksi nostetaan vertais- ja vaikuttamistyö saavutettavuutta unohtamatta.
Tehdään yhteistyötä eri järjestöjen ja toimintakeskuksien kanssa. Lujitetaan yhteistyötä liitoskuntien kanssa. Ohjataan jäsenistöä Kansalaistoiminnan keskus Tukipilarin, OLKA:n ja eri tahojen järjestämiin tapahtumiin.
Tukipilari (Kansalaistoiminnan keskus) toimii kuopiolaisten vammais- ja kansanterveysyhdistysten yhteistyötahona. Tukipilariin on liitetty OLKA®-piste. Se on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa KYS:ssä. Toiminnan tavoitteena on tarjota potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa. Tukipilari laatii oman toimintasuunnitelman. Rahoittajana on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja hallinnollinen vastuu on yhdistyksellä.
Toiminta-ajatus
Kuopion Invalidit ry edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoo heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon.

2. VAIKUTTAMISTOIMINTA
Yhdistys on luotettava vaikuttaja. Yhdistys vaikuttaa toiminnallaan asioihin, jotka mahdollistavat fyysisesti vammaisille ihmisille itsenäisen ja tasa-arvoisen arjen.
Seurataan sote-uudistuksen muutosten merkitystä yhdistystoimintaan ja kehitetään vaikuttamisen keinoja oikeuksien valvomisessa. Yhdistyksellä on vahva edustus vammaisneuvostossa.
Alueellista vaikuttamistoimintaa tehdään verkostossa. Verkostossa ovat mukana alueen yhdistysten puheenjohtajat sekä muut vaikuttamisesta kiinnostuneet yhdistystoimijat, alueen liittovaltuutetut, koulutetut alueelliset vaikuttajat sekä Itä-Suomen alueen järjestötyön suunnittelija.
1–2 kk välein kokoontuu edunvalvontaryhmä. Ryhmä toteuttaa yhdistyksen ydintehtävää eli edistää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa heidän oikeuksiaan.
Kartoitamme vammaisten haasteita ja ratkomme niitä yhdessä tekemällä kannanottoja sekä kyselyjä, joissa saamme tietoa vammaispalvelujen toimivuudesta. Olemme myös suoraan yhteydessä yrityksiin ja palveluntarjoajiin, mikäli tulee epäkohtia esteettömyydessä.
Teemme yhteistyötä myös läänin tasolla toteutetussa vaikuttamistyöryhmässä, johon kuuluu jäseniä eri yhdistyksistä. Edustuksemme ryhmässä on kolme jäsentä.
Yksi ryhmän aktiiveista on Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan VANE:n varajäsen, mitä kautta meillä on myös väylä vaikuttamistyöhön valtakunnallisesti.
Rakennamme saumatonta yhteistyötä kunnan viranhaltijoiden kanssa muun muassa esteettömyyteen ja vammaispalveluihin liittyen. Yhdistyksen vammaisneuvoston jäsenet toimivat myös väylänä vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon.
Edunvalvontaryhmä miettii jatkuvasti erilaisia keinoja tavoittaa mahdollisimman suuri joukko vammaisia ihmisiä tekemällä yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa.


Huomionosoitus yhdenvertaisuuden toteuttamisesta
Jokavuotiseksi perinteeksi järjestetään Tukipilarin kanssa kysely kevään aikana, kuka kuopiolainen henkilö tai yritys ansaitsisi saada huomionosoituksen yhdenvertaisuuden toteuttamisesta. Kyselyyn voi osallistua sähköisesti yhdistyksen nettisivuilla, jota mainostetaan nettisivujen ’ajankohtaista’ -osiossa, Facebookissa ja Tukipilarin sähköpostikirjeessä. Paperisia kyselylomakkeita ja vastauslaatikoita viedään ainakin Tukipilarin ja Olkan pisteille.
Kyselyajan loputtua lähetetään kutsu 3–4 eri yhdistykselle, joista toiveena on saada heidän edustajistaan ja Kuopion Invalidit ry:n ja/tai Tukipilarin edustajasta koottua raati. Raati valitsee kyselyjen vastauksista sen vuoden huomionosoituksen saajan. Tavoite on julkistaa ja ojentaa kunniakirja sekä kukat saajalle julkisen tapahtuman yhteydessä.
3. YHDISTYSTOIMINTA
Jäsenistö
Yhdistys suorittaa jäsenhankintaa jäsenistönsä kartuttamiseksi. Jäsenkyselyn pohjalta sekä hallituksen ja toimikuntien ideointipäivän tiimoilta kehitetään tulevaa toimintaa. Jäseneksi hyväksymisessä ei tarvita lääkärintodistusta. Yhdistykseen voi liittyä myös kannatus - ja yhteisöjäsenenä. Jäsenen on hyväksyttävä yhdistyksen tarkoitus ja v-16 uudistetut säännöt.
Jäsenetuna varsinaisille jäsenille on IT-lehti, koulutusta ja lomia, yhdistyksen harrasteryhmät ja jäsenkortissa mainitut yhteistyötahot. Jäsenet ovat vakuutettuja Invalidiliiton järjestövakuutuksella yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa kotiovelta lähdöstä kotiovelle paluuseen saakka sekä yhdistyksen tekemällä talkoovakuutuksella.
Jäseniä yhdistyksellä on 339 (tarkastettu 10/21).
Jäsenpalvelut
Toimiston keskeisiä tehtäviä on neuvoa ja opastaa vammaisuutta koskevissa asioissa, jäsenpalvelu ja tiedotus, toimintakalenterissa mainittujen tapahtumien järjestäminen toimien toimikuntien ja kerhojen tukena.

Toimikunnat
Syyskokous nimeää toimikunnat ja niiden vetäjät. Toimikunnat toimivat itsenäisesti hallituksen alaisuudessa. Jokaisessa toimikunnassa tulisi olla yksi hallituksen jäsen. Toimikuntia ovat jäsenamputoidut-, nuoriso-, tapahtuma-, virkistystoimikunta sekä edunvalvontaryhmä ja rupattelu kerho eri teemoin. Hallitus nimeää tarpeen mukaan toimikuntia sekä nais-, mies-, liikunta- ja nuorisovastaavan, joka on linkkinä muiden yhdistyksien vastaaviin ja Suomen Paralympiakomiteaan. Toimikunnilla on omat vuositeemat. Toimikunnat tarjoavat jäsenistölleen ja yhteistyötahoille mahdollisuuden ylläpitää ja kehittää henkistä ja toiminnallista vireyttä. Lisätään yhteenkuuluvuutta sekä ehkäistään syrjäytymistä ja luodaan vaikuttamismahdollisuuksia. Tapahtumat, kerhot niin kuin liikuntaryhmätkin ovat kaikille avoimia. Osassa tapahtumista on pieni omavastuu, jolla pyritään sitouttamaan osallistuja. Toimintavuonna kiinnitetään huomiota toimikuntien tapahtumien näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa.


VIRKISTYS JA YHDESSÄ OLOMindfulness-kurssi
Kurssi järjestetään keväällä yhteistyössä muiden yhdistyksien kanssa. Kurssia varten tarvitaan liikuntasali ja ammattitaitoinen ohjaaja, joka osaa ottaa huomioon ihmisten mahdolliset rajoitteet. Rentoutusharjoitukset suoritetaan istualtaan, jolloin kurssi soveltuu myös apuvälineiden käyttäjille. Osallistujamäärä on max. 20/hlö.


Yhteistyökumppanit ja yhteistyöhankkeet
Yhdistys toimii yhteistyössä kaupungin eri tahojen, vammais- ja kansaterveysjärjestöjen, Itä-Suomen alueen invalidiyhdistyksien, vammaisneuvoston, Savonia AMK:n Terveysalan Kuopion yksikön, Sakky:n, P-S Opiston, Kuopion TE-toimiston, kuntouttavan työtoiminnan, KYS:in ja Suomen Paralympiakomitean kanssa.
Yhdistys kuuluu jäsenenä Paralympiakomiteaan, Kansalaisareenaan sekä Hyvinvointiala Hali ry:n.
Nuortentoiminta on suunnattu 18–29 -vuotiaille. Parasta nuori -toiminta juurrutetaan Iisalmen Invalidien ja Kuopion Invalidien yhteistoiminnaksi. Toiminnan vetäminen tapahtuu vapaa ehtoistyönä. Toiminta toteutetaan hybridimallina mm. askarteluun, leffailtoihin ja muuhun vapaa-ajan harrastuksiin.
Yhdistys on mukana Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen Valikko-ryhmässä ja työryhmässä, joka suunnittelee vapaaehtoistyön seminaaria Kuopioon 7.4.2022.
Hyödynnetään kaupungin laavuja, kokoustiloja ja toimintakeskuksien tiloja sekä tehdään virikkeellistä toimintaa yhteistyönä Validia talon kanssa. Lisäksi jäseniä ohjataan eri järjestöjen jo olemassa olevaan toimintaan yhteistyötä tiivistäen.
Tehdään yhteistyötä KYS:n kuntoutuksen amputoitujen osaamiskeskuksen kanssa ja Validia laatutiimin kanssa.
Invalidiliiton Itä-Suomen alueen tapahtumat
Pilkkipäivä (Siilinjärvi, 16.3.), rantaonginta (Varkaus, heinäkuussa), syysleiri (Siilinjärvi, 5.–7.9.), kaksi keilapäivää (Leppävirralla 17.9. / 24.9. ja Joensuussa) sekä kaksi päiväinen aluetapahtuma (Kunnonpaikassa / Vesileppiksessä syksy -22).
Alue ja edustustoiminta
Invalidiyhdistyksen keskeisin verkosto on liiton valtakunnallinen aluetoiminta, joka jakautuu 8 alueeseen. Yhdistys kuuluu Itä-Suomen alueeseen, jossa on 18 paikallisyhdistystä.
Aluetoiminnan tavoitteina ovat yhdistystoiminnan vahvistaminen liiton perustehtävän mukaisesti ja yhdistystoimijoiden tietotaidon lisääminen. Liitto tukee ja lujittaa jäsenyhdistyksien yhteistyötä järjestöasiantuntijan kanssa.
Alueen toimintatapa osallistuttaa kaikki paikalliset yhdistykset aluetoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen alueellisilla päivillä sekä järjestöpäivillä. Alueella on vaikuttamisverkosto, joka kokoontuu netin välityksellä. Järjestöasiantuntija vastaa ensisijaisesti aluetoiminnasta yhteistyössä yhdistyksien kanssa.

VIESTINTÄ
Sisäinen viestintä
Yhdistys tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan uudistetuilla nettisivuillaan www.kuopioninvalidit.fi. Kilta jäsenrekisterin välityksellä pystytään lähettämään ryhmä- sähköposteja ja tekstiviestejä. Älypuhelinsovelluksista hyödynnetään mm. Messengeriä, WhatsApp:ia ja tekstiviestejä unohtamatta. Jäsenistölle lähetetään jäsenkirje keväällä jäsenmaksun yhteydessä ja syyskuussa vain sähköpostitse loppuvuoden tapahtumista. Yhdistys tiedottaa tapahtumistaan jäsenetuna kotiin tulevassa, 8 kertaa vuodessa ilmestyvän IT-lehden toimintakalenterissa.
Ulkoinen viestintä
Tiedotetaan sähköpostilla, Facebook:ssa, yhdistyksen kotisivuilla, Tukipilarin sähköpostikirjeessä ja Kuopion kaupungin ”Liikettä niveliin” -esitteessä. Uniikeista tapahtumista ilmoitetaan myös Kuopion kaupungin seinällä. Yhdistys on päivittänyt sivustolle tietojaan säännöllisesti. Savon Sanomien muistiopalstalla ilmoitetaan jatkossa vain akuutit asiat.
Tehostetaan sosiaalisen median käyttöä. Sosiaalisessa mediassa tiedottamisessa panostetaan esimerkiksi sen nykypäiväiseen ilmeeseen, jakamalla kuvia ja kertomuksia tapahtumista.
Koulutus
Yhdistys ohjaa jäsenistöä Invalidiliiton, Tukipilarin ja OLKA:n, Suomen Paralympiakomitea sekä sidosryhmien järjestämiin koulutuksiin.
Vertaistuki
Yhdistyksellä on koulutettuja vertaistukihenkilöitä eri aihealueittain. Ohjataan jäsenistöä OLKA:n vertaistoimintakoulutukseen.

4. TOIMINTAEDELLYTYKSET
Kokoukset
Sääntömääräisiä kokouksia on kevät- ja syyskokous. Kokouksien mielenkiintoa lisätäksemme pyrimme saamaan kiinnostavia alustuspuheenvuoron pitäjiä tai muuta ohjelmaa. Hallitus kokoontuu keskimäärin kahden kuukauden välein sekä käyttää asiantuntijoita apunaan.
Toimisto, henkilökunta ja vapaaehtoiset
Toimiston keskeisiä tehtäviä on neuvoa ja opastaa vammaisuutta koskevissa asioissa, jäsenpalvelu ja tiedotus, toimintakalenterissa mainittujen tapahtumien tekeminen, toimien toimikuntien ja kerhojen tukena.
Yhdistyksen vuokraama liikuntaesteetön toimitila sijaitsee Savonkatu 16:ssa Validia-talolla.
Tukipilarin vuokratilat on osoitteessa Kirjastokatu 5 A 1 ja OLKA-piste on KYS:in pääaulassa.
Yhdistyksellä on työntekijänä toimistoassistentti, Tukipilarilla toiminnanjohtaja ja suunnittelija ja OLKA pisteellä koordinaattori.
Ostetaan tukea viestintään yhdistykselle. Annetaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja työkokeilu ajanjaksoja järjestötoiminnasta kiinnostuneille. Yhdistyksellä on vapaaehtoisia 17 henkilöä.
Talous ja resurssit
Sääntöjensä mukaan yhdistys hankkii varoja toimintaansa jäsenmaksuilla, vuokraamalla omistamiaan osakehuoneistoja, erilaisilla keräyksillä, arpajaisilla ja myyjäisillä. Yhdistykselle ja Tukipilarille haetaan kaupungin yleisavustusta, vammaisliikunnan Tuki ry:ltä liikuntaan ja STEA:lta on haettu avustus Tukipilarille ja OLKA:lle. Kuopion kaupungin hyvinvoinnin palvelualueen päätettäväksi keskitetyllä yleisavustuksella on suuri merkitys yhdistyksen toiminnan kannalta.
5. YHDISTYKSEN TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN
Toimintaa arvioi yhdistyksen jäsenistö, hallitus, toimikunnat sekä Invalidiliitto, Kuopion kaupunki ja STEA. Haasteena koetaan vapaaehtoisten jaksaminen, heidän rekrytointinsa aktiiviseen toimintaan, rahoituksen riittäminen ja reaaliaikainen vaikuttaminen.
Kehitetään ja vahvistetaan digitaalisen yhdistystoiminnan muotoja.