Kuopion Invalidit on yhdistys sinulle, jolla on pysyvä fyysinen vamma. Vamma voi olla pieni tai suuri, olet aina yhtä tervetullut joukkoomme. Kuopion Invalidit toimii Kuopion kaupungin alueella ja on Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistys.

 

Kuopion Invalidit ry edistää vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoo heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon.

 

Tule mukaan toimintaamme!

Yhdistyksemme tarjoaa jäsenilleen:

 • monipuolista yhdistystoimintaa
 • erilaisia liikuntaryhmiä
 • neuvontaa vammaisuuteen liittyvissä asioissa
 • vaikuttamista vammaisten arkeen liittyvissä kysymyksissä
 • vertaistukea

 

Näin pääset helposti mukaan?

Jäseneksemme voit liittyä tilaamalla jäsenhakemuslomakkeen yhdistyksen toimistolta puh. 044 0378 451 tai s-posti toimisto@kuopioninvalidit.fi. Voit täyttää jäsenhakemuslomakkeen myös Invalidiliiton internet-sivuilla osoitteessa www.invalidiliitto.fi.
Jäsenmaksumme on 20 €, kannatusjäseniltä 25 € ja yhteisöjäseniltä 85 €.

Kuopion Invalidit ry:n jäsenenä pääset 
osalliseksi myös Invalidiliiton jäsenetuihin:

 • Tieto on valtaa - jäsenetuna IT-lehti
 • Yhdessä olemme enemmän – Vertaistukea ja harrastuksia
 • Monipuolista järjestökoulutusta
 • Järjestövakuutuksesta turvaa
 • Eckeröline -matkoista Tallinnaan
 • Liikuntaa ja urheilua
 • Oikeuksien puolustamista
 • Tuettuja lomia
 • Edullisia majoituspaikkoja ympäri Suomea
 • Tukipilarin tapahtumat

   

 1. TIETOSUOJAREKISTERI

 2. REKISTERIN PITÄJÄ

Kuopion Invalidit ry
Savonkatu 16
0440 378 451
toimisto@kuopioninvalidit.fi
www.kuopioninvalidit.fi

 1. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Yhdistyksen toimistosihteeri Sirpa Jouhkimo
0440 378 451
toimisto@kuopioninvalidit.fi

 1. REKISTERIN NIMI

Kuopion Invalidit ry:n jäsenrekisteri

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

 • Ylläpitää rekisteröityjen yhteystietoja

 • Kirjata ensisijaiset diagnoosi- ja apuvälinetiedot liittymishetkellä

 • Laskuttaa jäsenten jäsenmaksut

 • Mahdolliset jäsenyyteen ja merkkipäiviin liittyvät muistamiset

 • Yhteydenpito jäsenistöön

 • Ylläpitää sähköposti – ja jäsenkirje rekisteriä

 • Ylläpitää vertaistukihenkilöiden ja kokemuskouluttajien yhteystietoja

 • Tilastotieto toiminnan suunnittelua, arviointia ja kehittämistä varten

 • Toimikuntien sekä eri sidosryhmien tapahtumiin ja koulutuksiin liittyvä henkilötietojen käsittely.

 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 • Henkilötiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, sukupuoli, vamma tai diagnoosi ja apuvälinetieto, luottamustoimet, laskuluettelo, muut mahdolliset tiedot

 • Jäsenyyden kuluessa kertynyt tieto henkilötietojen käsittelyn tarkoitus-kohdan asioista

 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 • Rekisteröityjen itse antama tieto

 1. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Jäsenten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja syntymäaika tallennetaan Invalidiliitto ry:n henkilötietorekisteriin. Tietoja käytetään It-lehden tilaajarekisterissä, järjestövakuutuksen vakuutettujen rekisterissä, liittovaalien yhteydessä äänioikeutettujen rekisterissä, jäsenkorttien postitusrekisterissä, jäsenlaskutuksessa (jos yhdistys kuuluu Invalidiliiton jäsenmaksupalveluun) sekä Invalidiliiton yhteydenpidossa jäseniin. Rekisterinpitäjä ei luovuta säännönmukaisesti muita rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille.

 1. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot vaativat henkilön suostumuksen tietojen tallentamiseen. Yhdistyksen jäsenyys oikeuttaa nimi- ja kotipaikkatietojen tallentamisen.

Lisäksi rekisteröity antaa 25.5.2018 alkaen kutakin tiettyä tarkoitusta varten erillisen suostumuksensa tietojen tallentamiseen joko sähköisellä tai paperisella lomakkeella.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ovat oikeutettuja asianmukaisesti käsittelemään vain käyttöoikeuden saaneet, jäsenyhdistyksen tietosuojavastaava tai tietosuoja-asioista vastaava.

Rekisteritietoja säilytetään niin kauan kunnes rekisteröity itse pyytää poistamaan häntä koskevat jäsentiedot rekisteristä tai jäsenyyden katsotaan muuten päättyneen, ellei jokin velvollisuus lain, viranomaismääräyksen tai muun pakottavan syyn johdosta pakota näitä tietoja pidempään säilyttämään.

 1. REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS

Tiedot tallennetaan Kehätieto Oy:n toimittamaan Kilta jäsenrekisteriin. Paperisten hakemusten ja suostumusten tiedot siirretään jäsenrekisteriin. Tallennuksen jälkeen papereita säilytetään, kuten henkilökohtaisia arkaluontoisia tietoja sisältävät dokumentit lain mukaan tulee säilyttää, jäsenyyden ajan.

Järjestelmän käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeus päätetään henkilön siirtyessä pois tehtävästä.

 1. REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Tietosuojaseloste on saatavilla

 • Kuopion Invalidit ry:n kotisivulla

 • Yhdistyksen toimistolla

 • pyydettäessä tietosuojasta vastaavalta henkilöltä postitettuna tai sähköpostitse

 1. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot. Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti oman jäsenyhdistyksensä yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti käymällä tai toimittamalla kirjallinen rekisteritietojen tarkastuspyyntö oman jäsenyhdistyksensä yhteyshenkilölle. Henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista. Tiedot luovutetaan ilman aiheetonta viivytystä. Mahdollisesta tarkastusoikeuden epäämisestä annetaan kirjallinen todistus.

Tarkastusoikeuttaan käyttämään pyrkinyt voi vielä asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi ja arvioitavaksi saatuaan kirjallisesti perustellun epäämistodistuksen. Tietosuojavaltuutetun käsittely on maksuton kerran vuodessa, muuten peritään tarkastuksesta aiheutuviin välittömiin kustannuksiin perustuva kohtuullinen maksu.

 1. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä ilman aiheetonta viivettä. Vaatimus henkilötietojen korjaamisesta pyydetään toimittamaan sähköpostitse yhteyshenkilölle toimittamalla kirjallinen rekisteritietojen korjaamisvaatimus.

Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon viivytyksettä. Korjauspyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Tietojen korjaamisesta päättää rekisterinpitäjä.

 1. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteristä ei luovuteta ilman rekisteröidyn suostumusta tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.