Liity jäseneksi

Halutessasi liittyä yhdistyksemme jäseneksi* tai kannatus- tai yhteisöjäseneksi**, ota yhteyttä toimistolle sähköpostilla, puhelimella tai tule käymään, niin voimme sopia jäsenhakemuksen toimittamisesta.

Voit myös täyttää sähköisen jäsenlomakkeen Invalidiliiton nettisivulla. Huom! Ilmoita Kuopion Invalidit ry  yhdistyksenä, johon haluat liittyä.

* 20 €/vuosi
** Tue toimintaamme! Kannatusjäsenyys ei vaadi invaliditeettiä, 25 €/vuosi. Yhteisöjäsenyys
on 84 €/vuosi.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 

1 § Yhdistyksen nimi jakotipaikka

Kuopion Invalidit ry ja kotipaikka Kuopio. Yhdistyksen toiminta-alueena on Kuopion seutu.

2 § Toiminnan tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten ihmisten
mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä ja valvoa
heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon.
Yhdistys toimii Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistyksenä.
3 § Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1. Neuvoo ja opastaa jäsenistöä vammaisuutta koskevissa asioissa sekä edistää ihmisoikeuksia
ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia yhteiskunnassa oikeuksien valvonnan ja vaikuttamisen
keinoin omalla toiminta-alueellaan.
2. Edistää jäsenten osallistumismahdollisuuksia elämän kaikilla osa-alueilla.
3. Edistää jäsentensä toimintakyvyn ylläpitämistä sekä kuntoutusta.
2 (7)
4. Järjestää juhla-, tiedotus-, kulttuuri- sekä muita vastaavia tilaisuuksia ja tuottaa vammaisten
henkilöiden asiaa käsitteleviä julkaisuja ja kirjallisuutta
sekä muuta alan materiaalia.
5. Järjestää jäsenilleen koulutus-, virkistys- ja harrastusmahdollisuuksia sekä tukee jäsenistöä
osallistumaan erilaisiin koulutustilaisuuksiin ja järjestää vertaistukitoimintaa.
6. Edistää urheiluseurana jäsentensä liikuntamahdollisuuksia järjestämällä harrasteliikunta-
ja kilpaurheilutoimintaa.
7. Voi avustaa mahdollisuuksien mukaan jäseniä ja heidän perheitään taloudellisen tai
muun tuen avulla.
8. Perustaa tarvittaessa rekisteröimättömiä toimikuntia ja alaosastoja.
9. Toimii yhteistyössä vammaisten asioita ajavien muiden järjestöjen ja yhteisöjen sekä
muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
10. Hankkii varoja toimintaansa varten varainkeräyksillä, arpajaisilla, vastaanottamalla
avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittamalla majoitus-, matkailu- ja ravitsemistoimintaa,
vammaisten henkilöiden apuvälineiden myyntiä, huoltoa ja valmistusta
sekä tuottamalla vammaisten tarvitsemia palveluita, julkaisu- ja koulutustoimintaa sekä
hankkimalla ja omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia arvopapereita ja kiinteistöjä.
JÄSENET
4 § Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä fyysisesti vammainen tai toimintaesteinen
henkilö, hänen perheenjäsenensä tai muu henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja säännöt.
Yhdistyksen 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on yksi ääni yhdistyksen kokouksessa.
Alle 15-vuotiaalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Varsinaisena jäsenenä henkilö voi kuulua ainoastaan yhteen Invalidiliiton paikalliseen jäsenyhdistykseen.
Vaihtaessaan paikallista jäsenyhdistystä jäsenen tulee erota nykyisestä
yhdistyksestään.
Kannattajajäseneksi, jolla ei kuitenkaan ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, voidaan
hyväksyä henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea
ja edistää yhdistyksen toimintaa.
Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.
YHDISTYKSEN KOKOUKSET
5 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous, joka on pidettävä huhtikuun loppuun
3 (7)
mennessä ja syyskokous, joka on pidettävä marraskuun loppuun mennessä hallituksen
tarkemmin määräämänä ajankohtana.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös reaaliaikaisen
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Etäosallistumismahdollisuudesta
ja etäosallistumisen tavasta on mainittava kokouskutsussa.
Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen, jos se katsoo sen tarpeelliseksi
tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii, tai jos yhdistyksen kokous itse on päättänyt ylimääräisen kokouksen
pitämisestä. Kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä
lukien.
Kutsu kevät- ja syyskokoukseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on saatettava jäsenten
tiedoksi vähintään kahta viikkoa ennen kokouspäivää julkaisemalla kutsu syyskokouksen
päättämällä tavalla. Kutsussa on otettava huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.
Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä mielipide, joka on saanut yli puolet annetuista
äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan
ratkaisee asiakysymyksissä puheenjohtajan kanta ja vaaleissa arpa.
6 § Yhdistyksen varsinaiset kokoukset
Asia, joka halutaan saattaa yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi on esitettävä
yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti kuukautta ennen kokousta.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Hallituksen laatima yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta sekä
tilin- tai toiminnantarkastajien lausunto.
2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille
edelliseltä kalenterivuodelta.
4. Päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista.
5. Valitaan tarvittaessa yhdistyksen ehdokkaat liittovaltuuston vaalia varten.
6. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi ¾ määräenemmistöllä annetuista
äänistä huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Päätetään hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä
seuraavalle kalenterivuodelle.
2. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kahdeksi kalenterivuodeksi
4 (7)
vuorovuosin. Puheenjohtajan on saatava vähintään puolet annetuista, hyväksytyistä äänistä.
3. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
4. Valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle.
5. Valitaan yksi tai kaksi (1-2) varsinaista tilin- tai toiminnantarkastajaa sekä yksi tai kaksi
(1-2) varatilin- tai toiminnantarkastajaa seuraavalle kalenterivuodelle. Tilintarkastajana voi
toimia myös tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa
ei tarvitse valita.
6. Valitaan tarpeelliset toimikunnat.
7. Vahvistetaan varsinaisten ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
8. Päätetään yhdistyksen kokouskutsujen julkaisutavasta, joko liiton jäsenlehdessä, yhdistyksen
jäsenkirjeessä tai muussa yhdistyksen toimialueen lehdessä.
9. Päätetään muista kokoukselle sääntömääräisessä ajassa esitetyistä asioista.
10. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi ¾ määräenemmistöllä annetuista
äänistä huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.
YHDISTYKSEN HALLITUS
7 § Hallituksen kokoonpano
Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 4-10 jäsentä.
Yhdistyksen syyskokouksessa päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä vuosittain. Hallituksen
jäsenten toimikausi kestää yhden kalenterivuoden.
Yli puolet hallituksen jäsenistä on oltava fyysisesti vammaisia tai toimintaesteisiä henkilöitä.
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Puheenjohtaja
ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa eri vuosina. Varapuheenjohtajan toimikausi on
sääntöjen voimaantulon jälkeen ensin yksi kalenterivuosi, sen jälkeen kaksi kalenterivuotta.
Jos hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan tai tulee muuten pysyvästi estyneeksi toimimaan
hallituksen jäsenenä ennen kuin hänen toimikautensa on päättynyt, hänen tilalleen valitaan
jäljellä olevaksi toimikaudeksi yhdistyksen kokouksessa uusi jäsen.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava kokous koolle,
jos vähintään puolet hallitukseen kuuluvista sitä kirjallisesti vaatii. Mikäli puheenjohtaja ei
vaatimusta noudata, kenellä tahansa hallituksen jäsenistä on oikeus toimittaa kokouskutsu.
5 (7)
Hallituksen päätökseksi tulee asiakysymyksessä mielipide, joka on saanut yli puolet annetuista
äänistä. Vaaleissa tulevat valituksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan
ratkaisee asiakysymyksessä puheenjohtajan kanta ja vaaleissa arpa.
8 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on:
1. Johtaa yhdistyksen toimintaa toiminta-ajatuksen mukaisesti.
2. Toimia huolellisesti yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi.
3. Panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset.
4. Hoitaa huolellisesti yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä päättää yhdistyksen rahavarojen
käytöstä ottaen huomioon sääntöjen määräykset sekä yhdistyksen kokousten ohjeet
ja päätökset.
5. Huolehtia siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla
tavalla järjestetty.
6. Laatia kalenterivuosittain tilinpäätös ja vuosikertomus sekä jättää ne tilin- tai toiminnantarkastajille
viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.
7. Laatia syyskokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta
varten.
8. Kutsua koolle yhdistyksen kevät-, syys- ja ylimääräiset kokoukset sekä valmistella ja
antaa lausunnot niissä esitettävistä asioista.
9. Hyväksyä jäsenet.
10. Pitää yhdistyksen jäsenluetteloa, jossa on käytävä ilmi jäsenen
- täydellinen nimi
- syntymäaika
- kotipaikka ja postiosoite
- ulkomaalaisesta kansalaisuus
11. Nimetä tarvitsemansa toimikunnat sekä valvoa ja tarkastaa, että yhdistyksen kokousten
sekä hallituksen asettamat toimikunnat hoitavat huolellisesti tehtävänsä ja tekevät niistä
aikanaan tili- ja muut selvitykset hallitukselle.
12. Ottaa ja erottaa tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt, määrätä heidän tehtävänsä ja
palvelusuhteen ehdot.
13. Edustaa yhdistystä.
14. Valita edustajat niihin yhteisöihin, joiden jäsen yhdistys on.
6 (7)
YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN JA EROTTAMINEN
9 § Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi.
Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän
1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittyessään sitoutunut.
2. on aiheuttanut toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella yhdistykselle huomattavaa
vahinkoa tai toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusta.
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä jos hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta muistutuksesta huolimatta kyseisen kalenterivuoden loppuun
mennessä.
Ennen erottamista jäsenelle tulee antaa tilaisuus selvityksen antamiseen.
Hän, joka on erotettu, voi valittaa hallituksen päätöksestä kirjallisesti yhdistyksen kokoukselle.
Valitus on jätettävä hallitukselle 14 päivän kuluessa siitä, kun erotettu on saanut tiedon
päätöksestä. Kun valitus tulee käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, on asiasta
mainittava kokouskutsussa. Hallituksen tekemä erottamispäätös astuu voimaan valitusajan
päätyttyä tai yhdistyksen kokouksen vahvistettua hallituksen tekemän päätöksen.
10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi
heistä yhdessä jonkun hallituksen nimeämän henkilön kanssa.
11 § Kunniajäsenyys
Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen henkilön, joka yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana
on ansiokkaalla tavalla työskennellyt yhdistyksen hyväksi.
Lisäksi yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka ansiokkaalla tavalla on työskennellyt
yhdistyksen hyväksi.
Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen
esityksestä.
Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.
7 (7)
12 § Yhdistyksen sääntöjen muutos
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta voidaan päättää yhdistyksen kokouksessa. Sääntöjen
muuttaminen edellyttää, että asiasta on mainittu kokouskutsussa ja sääntöjen muutosta
tarkoittava ehdotus saa hyväkseen vähintään 2/3 määräenemmistön annetuista äänistä.
Sääntömuutos on alistettava Invalidiliitto ry:n hallituksen hyväksyttäväksi, jonka jälkeen se
ilmoitetaan yhdistysrekisteriin merkittäväksi.
Näillä säännöillä ei ole takautuvaa vaikutusta jäsenen vahingoksi, vaan saavutetut jäsenoikeudet
säilyvät.
13 § Yhdistyksen purkautuminen
Yhdistys voidaan purkaa, jos purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja jos purkamista
kannattaa vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Siinä kokouksessa,
jossa tehdään päätös yhdistyksen purkautumisesta, on myös päätettävä,
miten yhdistyksen varojen ja sitoumusten kanssa menetellään ja kenen huoleksi jätetään
niiden selvitys.
Yhdistyksen tultua puretuksi käytetään yhdistyksen jäljelle jääneet varat sen tarkoitusperien
edistämiseksi yhdistyksen viimeisessä kokouksessa määrättävällä tavalla.
Yhdistyksen purkautumisesta on hallituksen puheenjohtajan tai selvitysmiehen tehtävä
purkautumisilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle sekä Invalidiliitto ry:n hallitukselle.
VOIMAANTULOSÄÄNTÖ
Sääntöjen muutos tulee voimaan, kun se merkitään yhdistysrekisteriin.